Wa He Lut (w/details), 1998
N/A, Medium:
Wa He Lute School, Nisqually, Washington